Kisebbségvédelem

Kérdés a Bizottsághoz a gyülekezési jog romániai alkalmazása kapcsán

2017. 07. 18.

Gál Kinga európai parlamenti képviselő írásbeli választ igénylő kérdést nyújtott be a Bizottsághoz a Székely Szabadság Napja alkalmából szervezett marosvásárhelyi megemlékezés kapcsán. A kérdést és Věra Jourová biztos válaszát alább olvashatják.

 

Írásbeli választ igénylő kérdés: E-002665/2017

a Bizottság számára

az eljárási szabályzat 130. cikke

Kinga Gál (PPE)

Tárgy:         A gyülekezési jog szabadsága Romániában

Több éve visszatérő probléma a romániai Marosvásárhelyen a Székely Szabadság Napja alkalmából szervezett megemlékezés. Az idei ünnepség előkészítése során a rendőrség és a prefektusi hivatal egyaránt jóváhagyta az eseményt, valamint az azt követő felvonulást. Ezzel szemben a polgármesteri hivatal csak a Székely Vértanúk emlékművénél tartandó megemlékezést engedélyezte, az ezután következő felvonulást már nem.

Nem egyedi ügyekről van szó, időszakosan visszatérő, rendszerszintű problémáról, amelyben az egyes állami, önkormányzati hatóságok egymásnak ellentmondó döntéseket hoznak, és amely a magyarok elleni, etnikai alapon történő diszkriminációt is eredményez. A jelenlegi polgármester korábban betiltott kétnyelvű utcanévtáblákat, pert indított az ilyen táblákat elhelyező civil szervezetek ellen, akadályozta kétnyelvű táblák elhelyezését az állami iskolákban.

A Bizottság korábban megerősítette a megkülönböztetésmentesség és az esélyegyenlőség Európai Unió területén való megteremtésének elősegítése melletti kötelezettségvállalását. Ez magába foglalja a megkülönböztetésmentesség politikájával kapcsolatos párbeszédet és a meglévő politikai eszközök megerősítését azokban az esetekben is, amelyekben a Bizottság nem rendelkezik közvetlen jogszabály-kezdeményező hatáskörrel.

A fentiekhez kapcsolódóan a következő kérdésekkel fordulok a Bizottsághoz:

  1. Kívánja-e a fent vázolt, etnikai alapú diszkriminációval kapcsolatos problémát alapjogi vizsgálat tárgyává tenni?
  2. Milyen eszközöket alkalmaz a Bizottság a megelőzés és a hatékony jogorvoslat biztosítása érdekében, amennyiben egy kisebbségi társadalmi csoportot diszkrimináció ér?
  3. Bevonja-e az etnikai alapú, illetve nemzeti kisebbséghez tartozáson alapuló diszkriminációt a vonatkozó mainstreamingbe?

………..

E-002665/2017

Věra Jourová biztos válasza

a Bizottság nevében

(18.7.2017)

A kisebbségekhez tartozó személyek jogainak tiszteletben tartása egyike az Európai Unió (EU) alapját képező értékeknek. Továbbá az Európai Unió Alapjogi Chartájának 21. cikke alapján tilos többek között a nemzeti kisebbséghez való tartozás alapján történő bármely megkülönböztetés. Emellett a faji egyenlőségről szóló 2000/43/EK irányelv[1] tiltja a faji vagy etnikai származás alapján történő megkülönböztetést. Az irányelv tiltja a megkülönböztetést az olyan meghatározott kulcsterületeken, mint a foglalkoztatás, az oktatás, a szociális biztonság, az egészségügyi ellátás, valamint az árukhoz és szolgáltatásokhoz, többek között a lakhatáshoz való hozzájutás.

A Bizottság alapvetően nem rendelkezik hatáskörrel a kisebbségek tekintetében, különösen a kisebbségek jogállásának, önrendelkezésének és autonómiájának elismerésével, illetve a regionális és kisebbségi nyelvek használatát szabályozó rendszerrel kapcsolatos ügyekben. Ilyen esetekben a tagállamok megtartják a kisebbségekkel kapcsolatos általános döntéshozatali hatáskörüket, ugyanis az Alapjogi Charta 51. cikkének (1) bekezdése szerint a Charta rendelkezései kizárólag az uniós jog végrehajtása során vonatkoznak a tagállamokra.

Önmagában véve a nyelv – akár fő, akár kiegészítő feltételként – nem tartozik a 2000/43/EK irányelv alapján tiltott megkülönböztetés kritériumai közé. Az uniós jog nem szabályozza a nemzeti nyelvi politikákat, így a kétnyelvű nyilvános feliratokat sem, amelyek továbbra is az egyes tagállamok joghatósága alá tartoznak. Tehát a tagállamoknak kell biztosítaniuk az alapvető jogok tiszteletben tartását, alkotmányos rendjüknek és nemzetközi jog szerinti kötelezettségeiknek megfelelően.

[1]    A Tanács 2000/43/EK irányelve (2000. június 29.) a személyek közötti, faji vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX%3A32000L0043