Látogatócsoport

Kárpát-medencei fiatalok brüsszeli tanulmányútja

Kárpát-medencei fiatalok brüsszeli tanulmányútja

2012. 12. 07.

Gál Kinga fideszes képviselő pályázatot írt ki Kárpát-medencei fiatalok részére, melynek nyereménye brüsszeli tanulmányút volt. A résztvevők Románia, Szerbia, Szlovákia és Ukrajna magyar-lakta vidékeiről érkeztek. A két napos brüsszeli tartózkodás során a fiatalok személyesen találkoztak az őket vendégül látó képviselővel és élénk beszélgetés alakult ki az általuk feltett kérdések alapján. Emellett a fiatalok ellátogattak a Parlamentáriumba, a Hangszermúzeumba és megnézték Brüsszel, valamint Leuven és Gent nevezetességeit is.

Alább a beérkezett pályázatokból olvasható egy idézet-mozaik.

SZEMELVÉNYEK A PÁLYÁZATRA BEÉRKEZETT PARLAMENTI FELSZÓLALÁSOKBÓL

– Kisebbségi lét –

"Fel kell tennünk a kérdést […] miként tudnánk az egymás mellett élés során a különbözőség előnyeit a magunk javára fordítani."

"[…] az etnikailag vegyes térség kisebbségeiben ne a keserűség, kishitűség domináljon, hanem az a többlet-érzés, amellyel most én állok itt Önök előtt. Bátran szólaljunk fel a saját anyanyelvünkön, és mutassuk meg végre, hogy 2040-ben nemzeti kisebbségnek lenni előnyt is jelenthet oly sok év küzdelmei után."

"Ahhoz, hogy valamelyest is megértsük egymást, meg kell ismernünk a másikat."

"A kisebbségi anyanyelv a kollektív megőrzését szolgálja. Ez a jog mindenekelőtt az oktatás révén gyakorolható."

»Nevelés teszi az embert, és az ember a hazát.«

"Nyelvben él a nemzeti, ami soha nem kopik el."

"Saját magát tiporja el az a nemzet, aki erősebbnek tartva magát a kisebbségi kultúrát elkezdi háttérbe szorítani, majd megpróbálja elnyomni azt."

"Számomra a nyelv nem csak a kommunikációs eszköz, nemcsak egyének közötti párbeszéd közvetítője, hanem a kisebbségi kultúra közvetítője, hordozója is."

"A történelmi kisebbségi nemzetek legnagyobb félelme ma az asszimilálódás, a nyelvük eltűnése."

"A kisebbségi kultúra, történelem, nyelvhasználat és hagyományok azok, amelyek által gazdagabbá válunk, ezért meg kell őriznünk és támogatnunk kell. A kisebbség szó magával von két nemzetet, két nemzet toleranciáját és békéjét. A jelentésünk kidolgozása olyan eszmei célokat fogalmat meg, amelyek hidat építenek több nemzet közt. Az által, hogy a kisebbségeket segítjük, az egész társadalmat tesszük jobbá."

"A toleranciát és az összefogást előtérbe helyezve egy értelmes, új generációt kell felnevelnünk, akik majd továbbviszik ezt a szellemiséget."

"Ne legyen se alá-, se fölé becsülve munkája, gyümölcse legyen arányos a tetteivel és ne várja el senkitől, hogy javakat, a szabadságot, a lehetőségeket csak úgy az ölébe hajítsák."

"Hogy az otthon érzete már nem csak illúzió, hanem kétségbevonhatatlan tény legyen."

"…keserűséggel nem lehet a helyzetet jól kezelni."

"A kis népek létjoga éppoly erős, mint a nagyoké."

"Le kell győzni a bizalmatlanságot[…]"

"Minden nemzet a maga nyelvén lett tudós, de idegenén sohasem." – Bessenyei György

"Mert nem az a magyar, akinek a szülei és nagyszülei magyarok voltak, hanem kinek gyermeke is az marad…"

"A magyar nemzeti kisebbségek, melyeket én jobb’ szeretek »kevesebbségnek« hívni…"

– Történelmi részletek, a múlt, a jelen és a jövő –

"Hiszek egy olyan Európában, ahol kisebbségnek lenni nem megpecsételt sors, anyanyelven beszélni nem kiváltság, hanem alanyi jog."

"Nemcsak a múlt jelentheti a megbékélést, hanem a jelen is."

"Eljött az ideje egy újabb felvilágosodásnak."

"…itt az idő, hogy elfelejtsük Trianont, tovább kell lépnünk, manapság már egy határok nélküli világban élünk."

"A népek tudatába kell vésni, hogy román, szerb, horvát, ukrán, szlovák nem ellensége egymásnak. "

"Szerencsések vagyunk, hiszen 2016-ra Európa sikeresen átvészelte a világgazdaság válságot." "2017-ben például Törökország, 2020-ban pedig Ukrajna is csatlakozott."

"Európa egyetlen államalakulata sem viselkedett lovagiasan a határaikon belül került entitásokkal."

"…2040-ben is újabb meg újabb szabályozásokkal kényszerülünk segíteni és sok esetben másodrangú állampolgárságukból kiemelni."

"Ne hagyjuk, hogy az egykor választékos hangon kiáltozó Európa menthetetlenül elnémuljon."

"Egy kontinens, haza, otthon, mely véd, táplál és felnevel."

"…a nemzeti kisebbség fogalma egyes közösségekben már-már jelentőségét veszti."

"Manapság már egy megosztás, egy »like« és több 100 ember olvashatja, amit a közvélemény tudtára akarunk hozni."

E közösségeket érintő problémák és azok megoldásai felé teendő lépések –

"..ha nem vesszük elejét a kisebbségi problémák saját magunknak ártunk, hiszen egy kultúra leépülésének nyitunk kaput."

"Matematikusként fogalmazva: rossz az axiómarendszer!"

"Ügyeljünk a kulturális diverzitás megőrzésére."

"…többé ne nemzeti többségekről és kisebbségekről, hanem közösségekről beszéljünk!"

"A kisebbségek egy csoportban való kezelése okozza a legnagyobb akadályát annak, hogy Uniós szinten is létrehozzunk egy jogilag kötelező érvényű közvetlen kisebbségvédelmi mechanizmust."

Az "új kisebbségvédelmi normarendszer" összetevői: 1. "a vitás ügyek az Európai Közösségek Bíróságához kerüljenek", 2. különbségtétel "a történelmi vagy őshonos nemzeti kisebbségek, a romák és az új, bevándorló kisebbségek között", 3. "a politikai részvétel, a participáció jogának" biztosítása, 4. "Nemzeti Kisebbségügyi Intergroupra" kell bízni a kidolgozását, 5. mindenkivel szemben azonos elvárásokat kell támasztani az Unió részéről.

"Egy közös "fórum" létrehozása szükséges"

"Az alkotmány megszövegezése az ország polgárait államalkotókra és másokra osztja. Ezért szükségesnek tartom, hogy az alkotmány ne ossza a polgárokat nemzeti hovatartozásuk alapján első és másodrendűekre…"

"Az államnak biztosítania kell az oktatási, közigazgatási, kulturális, politikai vagy igazságszolgáltatási intézmények anyanyelven való működését minden olyan nyelvi közösség számára, amely e feladatokat az adott nyelven el tudja látni."

"A legégetőbb tehát az, hogy ösztönözzük az állami szerveket arra, hogy ne csak törvényeket hozzanak, hanem azokat betartsák, és betartassák mindenkivel etnikai hovatartozásától függetlenül."

"Minden országban legyen kötelező a hivatalos helyek kétnyelvűsége: az ország hivatalos nyelvét, és a többségi kisebbség nyelvének használata."

"A kisebbségek anyanyelvének oktatása és használata elérhető cél a térségeinkben. Ha mi is úgy viszonyulunk az ő nyelvükhöz, ahogy illendő egy kisebbségi csoportnak, akkor ők s tolerálni tudnák a miénket."

"Az Európai Unióban értékteremtő módon létrehozott Székelyföld-népszerűsítő irodára van szükség…"

"Európai Uniós Pályázatot indítani a Székelyföldön…"

"[…] az Európai Unió eszközöket teremtsen Európa népeinek békés együttélésének elősegítésére. S nemcsak a tüzet kell oltani, hanem meg is kell előzni. Éppen ezért támogatom, hogy vészjelző mechanizmust építsünk ki az országokban."

"[…] az Európai Parlament adjon segítséget a kontinens kisebbségeinek, hogy teljes értékű életet élhessenek szülőföldjükön, még ha az nem a »megfelelő« országban legyen is."

"Európát csak úgy építhetjük és fejleszthetjük hosszú távon hatékonya, hogy ha az európai emberek békességben és harmóniában élnek egymás mellett és ehhez alapvető dolog, hogy minden európainak tisztelni kell a saját identitását."

"Olyan feltételeket kell teremteni, hogy a kisebbségnek ne legyen oka elvándorolni."

"..a romániai magyar anyanyelvhasználati lehetőségeit külön, erre specializálódott honlap tartalmazza."

"A nemzeti kisebbségek partnerként való elfogadása a Magyarországgal szomszédos országokban, ideértve a magyar kisebbséget, a magyar helyi politikai, illetve kulturális szervezetek azon törekvése, amely a magyar nyelv ápolására irányult, az e téren elért érdemeik bizonyítják, hogy polikúlturális, sokarcú Európában igenis helye van a nemzeti kisebbségeknek és nyelvének is."

"Olyan légkört kell kialakítani, amiben a nemzeti másság nem hátrányt, hanem megbecsülést jelent."

"…a kisebbségi nyelvek támogatása kulturális feladatként is értelmezhető…"

"Tehát, hogy a nemzetek békés együttélése egyáltalán lehetséges legyen, fontos a lelki és erkölcsi alap helyreállítása. Ennek […] a gránittömbjei: az igaz mondás, az igazságosság, az anyanyelv használata, az udvariasság, a jóravaló együttműködés és a testvéri szeretet."

"[…] minden országnak adnia kell magából valamit és csak akkor teheti ezt meg, ha valami különlegessel rendelkezik, amivel a többi ország nem."

"Mindkét oldalról szemléletváltás szükséges: egymás olyan sajátos baráti viszonyban álló népcsoportnak kell tekintenünk, amelyek közös célja egyazon ország építése."

".. a nyelvi sokszínűség leépülése mind szegényebbé teszi nemcsak az érintetteket, hanem minket, uniós állampolgárokat is."

 "Az újonnan ide települt bevándorlóknak […] épp a beilleszkedés a fő céljuk."