Kisebbségvédelem

Írásbeli kérdés a Bizottsághoz a Székely Mikó Kollégium ügyében

Írásbeli kérdés a Bizottsághoz a Székely Mikó Kollégium ügyében

2012. 11. 15.

Írásbeli választ igénylő kérdés: E-008183/2012

a Bizottság számára

Tárgy:          A jogbiztonság kérdése Romániában

2012 nyarán Romániában hozott bírói döntés értelmében a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium a romániai magyar református egyháztól ismét állami tulajdonba került. Azon három személyt, akik a Romániában hatályos jogszabályokat alkalmazták a 2002-es visszaadási ítélet meghozatalánál, első fokon börtönbüntetésre ítélték.

A Székely Mikó Kollégium visszaállamosításának ügye nem egy nemzeti kisebbség jogát érintő kérdés elsősorban, és ezért nem nemzeti hatáskörbe tartozó ügy. A kisebbségi jogvédelem kategóriáját meghaladva az általános jogbiztonság kérdéskörét érinti, amely már közösségi hatáskörbe tartozik. A született döntés a jogszabályokba és a bírói döntésekbe vetett bizalmat kérdőjelezi meg Romániában, továbbá precedenst teremthet további egyházi ingatlanok visszaállamosítására.

Ilyen aspektusból a döntés sérti Románia 2007-es csatlakozását megelőző ígéreteit, valamint a koppenhágai kritériumok és az igazságügyi fejezet kapcsán, illetve a csatlakozási tárgyalások során tett vállalásait. Ezért az Európai Bizottságnak az általános jogbiztonság szemszögéből kell vizsgálnia a kérdést.

1.    Tervezi-e a Bizottság, hogy amikor Románia schengeni csatlakozásához kapcsolódóan az igazságügy terén tett vállalásainak betartását vizsgálja majd, akkor az elfogadásra kerülő jelentés tartalmazza a Székely Mikó Kollégium ügyét mint az általános jogbiztonság elvét megsértő esetet?

2.    Milyen további lépéseket tervez annak érdekében, hogy Románián számon kérhetőek legyenek a csatlakozást megelőzően tett vállalásai?

 

Viviane Reding válasza

a Bizottság nevében

(14.11.2012)

Az EU és a Bizottság nem rendelkezik hatáskörrel a tulajdon-visszaszolgáltatás tekintetében, ami főszabály szerint nemzeti hatáskörbe tartozik.Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 345. cikke szerint a Szerződések rendelkezései nem sérthetik a tagállamokban fennálló tulajdoni rendet.E cikknek megfelelően a tagállamok szabadon állapíthatják meg a tulajdon-visszaszolgáltatás mértékét, és szabadon választhatják meg a korábbi tulajdonosok tulajdonának visszaszolgáltatása tekintetében alkalmazott feltételeket és intézményi megoldásokat.

Az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus[1]keretében a Bizottság vállalta, hogy segítséget nyújt Románia számára az igazságügyi reform és a korrupció elleni küzdelem terén fennálló azon hiányosságok orvoslásához, amelyek akadályozhatják az uniós jogszabályok, szakpolitikák és programok hatékony alkalmazását, és meggátolhatják a román állampolgárokat az uniós polgárként őket megillető jogok teljes körű gyakorlásában.A Bizottság négy, e célból meghatározott értékelési kritérium alapján rendszeresen ellenőrzi az elért haladást, és 2007 óta évente két jelentést tesz közzé.

A Bizottság által az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus keretében 2012. július 18-án elfogadott jelentés[2]komoly aggályokat vetett fel a jogállamiság és a bírói függetlenség romániai érvényesülését illetően[3].A jelentés számos sürgető ajánlást tartalmaz, amelyek teljesítésére Ponta miniszterelnök már kötelezettséget vállalt.

A Bizottság ez év végéig újabb jelentést bocsát ki az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus keretében. Ebben értékelni fogja, hogy megtörtént-e az általa kifejezett aggályok orvoslása, valamint a demokratikus fékek és ellensúlyok helyreállítása.


[1]    A Bizottság 2006/928/EK határozata (2006. december 13.) a Romániában felállítandó együttműködési, valamint az igazságügyi reform és a korrupció elleni küzdelem területén érvényes külön értékelési kritériumok teljesítése terén elért haladást ellenőrző mechanizmus létrehozásáról (HL L 354., 2006.12.14., 56. o.).

[2]    Elérhető a következő címen: http://ec.europa.eu/cvm/index_hu.htm

[3]    http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/799&format=HTML&aged=0&language=HU&guiLanguage=hu